Ohrievač bez termostatu 15W plastový

Úvod Ohrievače do akvária Ohrievače bez termostatu Ohrievač bez termostatu 15W plastový

Ohrievač bez termostatu 15W plastový

Ohrievač bez termostatu 15W plastový

Kód: 16203
 
12,60 €

Ohrievač bez termostatu 15W plastový

Účel a vlastnosti
Akvaríjne ohrievače série HOT 2006 sú určené:

- k stálemu ohrievaniu alebo prihrievaniu vody v akváriu

- k práci so samostatným termostatom

Pri používaní v neštandardných podmienkach (napr. chod na sucho) sú ohrievače pri výkone nad 20W vybavené termo ističom, ktorý ho až do vychladnutia odpojí od napájania. Zapnutie sa vykoná automaticky.

Podmienky bezpečného používania
Prevedenie ohrievačov zo série HOT 2006 odpovedá aktuálne záväzným bezpečnostným normám Európskej únie. Pri používaní týchto ohrievačov je potrebné bezpodmienečne dodržiavať nasledujúce pokyny:

- ohrievač je možné napájať iba z elektrickej siete s príslušným menovitým napätím, aké je uvedené na výrobku, v menovitých údajoch a na obale

- nezapínajte ohrievač vytiahnutý z vody

- nepoužívajte poškodený ohrievač a ohrievač s poškodenou sieťovou šnúrou (skontrolujte pred každým uvedením do prevádzky). Sieťovú šnúru nevymieňajte ani neopravujte. Neinštalujte na ňu vypínač ani ju nenastavujte. V prípade poškodenia šnúry je ohrievač nepoužiteľný.

- hladina vody musí presahovať označenie MINIMUM na kryte ohrievača

- maximálna hĺbka ponoru je 80 cm

- POZOR: pred ponorením ruky do vody je potrebné všetky zariadenia v akváriu odpojiť zo siete

- ohrievač je určený na používanie iba v uzavretých miestnostiach a výhradne v akváriu

- po odpojení ohrievača zo siete je potrebné vždy niekoľko minút počkať, kým ohrievač vychladne, inak by mohlo pri vytiahnutí dôjsť k popáleniu

- ohrievač sa nesmie rozoberať

Montáž a použitie
Ohrievač odpojený zo siete vložte do akvária a pripevnite pomocou prísaviek na očistenú stenu akvária. Ohrievač je vodotesný a mal by sa používať úplne ponorený. Hladina vody musí prevyšovať minimálnu hladinu ponoru vyznačenú na kryte ohrievača ako MINIMUM. POZOR! V dôsledku odparovania hladina vody v akváriu klesá! Najvhodnejšie umiestnenie ohrievača v akváriu je na mieste so stálym pohybom vody, čo zaručuje rovnomernú teplotu v celom akváriu. Ohrievač neprikrývajte pieskom, štrkom ani inými materiálmi použitými v akváriu. Zapnite ohrievač (zasunutím zástrčky sieťovej šnúry do zásuvky).

Údržba
Ohrievač nevyžaduje špeciálnu údržbu. Z času na čas je potrebné odstrániť usadeniny, prípadne vodný kameň a riasy. Za týmto účelom:

- vypnite ohrievač vytiahnutím zástrčky zo siete

- počkajte nejakú dobu, kým ohrievač vychladne

- vychladnutý ohrievač vytiahnite z akvária

- mäkkou handričkou alebo hubkou umyte ohrievač pod tečúcou vodou a odstráňte usadeniny

Demontáž a likvidácia
„Výrobca odpadov” – t.j. spotrebiteľ, vo chvíli likvidácie výrobku alebo výmeny dielov, musí postupovať takto:

- časti vhodné pre ďalšie využitie uchovajte

- časti z umelých hmôt, gumy a pod. odovzdajte do zberní na recykláciu
alebo postupujte podľa miestnych predpisov o zaobchádzaní s odpadmi kovovými, neorganickými, organickými a zmiešanými.

Nedodržanie týchto pokynov vylučuje nárok na záruku.

POZOR: Výrobca, firma AQUA-SZUT s.r.o., so sídlom vo Wroclawe, si vyhradzuje právo na zmenu technických parametrov zariadenia.

Podmienky záruky
Výrobca poskytuje záruku po dobu 24 mesiacov od dátumu nákupu. Záruka sa vzťahuje na poškodenia vzniknuté vinou výrobcu t.j. poruchy materiálu a montážne chyby. Záruka sa netýka poškodení a úprav vzniknutých vinou kupujúceho, alebo nevhodným zaobchádzaním. Za účelom vykonania výmeny alebo opravy je potrebné zaslať ohrievač spolu s vyplneným a potvrdeným záručným listom predajni nákupu alebo priamemu dovozcovi. Záruka sa vzťahuje výhradne na samotné zariadenie, nezahŕňa poškodenie alebo zničenie ostatných zariadení. Podmienkou uznania záruky je zhodnosť dátumu výroby vytlačenom na svietidle s dátumom zapísanom na záručnom liste.

Copyright 2012 - 2020 © Akvaristické potreby - akvaristika, príslušenstvo pre akvaristiku a chov domácich zvierat.